Prireditve

Večje skupine obiskovalcev prosimo, da o udeležbi na dogodku obvestijo organizatorja, kjer dobijo tudi podrobnejše informacije.

E.g., 07/22/2024
pogled

Dediščina v rokah mladih, projektni teden

Naša šola se bo v DEKD in TKD vključila z namenom ozaveščanja otrok o pomenu ohranjanja kulturne dediščine s poudarkom na raziskovanju, kreativnem ustvarjanju in medgeneracijskem druženju. Povezali se bomo s krajani, dedki in babicami, društvi in posamezniki v lokalnem okolju. Pri projektu bodo aktivno sodelovali vsi učenci šole. Vsebine kulturne dediščine v naši okolici bodo učenci spoznavali v okviru dejavnosti in z medpredmetnim povezovanjem vsebin s pomočjo različnih virov, zapisanih ali ustnih, iskali bodo informacije o dediščini ter raziskovali njeno zgodovino. Obiskali bodo kulturne ustanove v okolici ter likovno in glasbeno ustvarjali. Želimo si, da bi mladi razmišljali o pomenu kulturne in naravne dediščine, ki je pomembna za življenje. Prav tako bomo pozornost posvetili medkulturnemu učenju.
pogled

Dediščina v rokah mladih: Fotografsko potepanje po nekdanji kočevarski vasi

Na fotografsko potepanje vabimo mlade fotografe in njihove mentorje iz UNESCOVIH šol, osnovnih in srednjih šol iz naše okolice ter povabljenih šol iz Hrvaške, Italije in Avstrije. V objektiv fotoaparata bomo poskušali ujeti veliko lepih motivov, povezanih z zanimivo naravno in kulturno dediščino nekdanje kočevarske Srednje vasi ter bližnjega Divjega potoka, ki s svojo lepoto navduši vsakogar. Pozornost bomo posvetili vasi, ki priča o življenju Kočevarjev, pripadnikov nekdanje nemško govoreče skupnosti, ki je tu tvorila jezikovni otok. Želimo si, da bi mladi razmišljali o vodi kot o vrednoti, ki je pomembna za življenje. Prav tako bomo pozornost posvetili medkulturnemu učenju. Člani Zveze kočevarskih organizacij bodo udeležencem predstavili kočevarsko kulturno dediščino, jih seznanili s kulturno in jezikovno raznolikostjo tega območja ter osvetlili zgodovinska dejstva.
pogled

Kdo so bili Kočevarji

V sodelovanju z Zvezo kočevarskih organizacij bomo predstavili kočevarsko kulturno dediščino in spoznali življenje Kočevarjev, nekdanje nemško govoreče skupnosti, ki je tu kot najvzhodnejši del kočevarskega otoka živela od prvih desetletij 14. stoletja pa do začetka druge svetovne vojne. Namen projekta je pri mladih vzbuditi občutek odgovornosti do kulturne dediščine. Pozornost bomo posvetili preučevanju kultur, jezikovne in kulturne raznolikosti. Projekt je priložnost, da se mladi seznanijo z vprašanji strpnosti in sodelovanja, človekovih pravic, demokracije, migracije, identitete. Seznanili se bodo s predsodki, stereotipi in diskriminacijo na osnovi jezika ali kulture v povezavi z različnimi kulturami in sprejemanjem drugačnosti.
pogled

Vloga furlanskih stavbenikov v arhitekturi in stavbarstvu Gorenjske na prelomu iz 19. v 20. stoletje, predavanje

Dr. Nika Leben, konservatorska svetnica, zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, bo predstavila izsledke svoje večletne raziskave opusa, ki so ga na Gorenjskem ustvarili furlanski stavbeniki v obdobju od zadnje četrtine 19. stoletja do začetka prve svetovne vojne leta 1914. Z izrazom furlanski so opredeljeni stavbeniki italijanskega in furlanskega rodu, ki so hodili na sezonsko delo na Gorenjsko iz bližnje Furlanije, pokrajine v severovzhodnem delu Italije. Med poklici so bili z gradbeno stroko povezani kvalitetni opekarji, zidarji, kamnoseki, mozaicisti, slikarji in drugi, ki so v številnih krajih avstro-ogrske monarhije gradili javne zgradbe
pogled

Kulturna dediščina našega kraja

V tednu kulturne dediščine bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev spoznavali kulturno dediščino našega kraja. Vsaka skupina bo v tem tednu in vse šolsko leto spoznavala določeno obrt ali običaje ali zgodovino našega kraja. Zadnji dan v tednu kulture bomo lokalni skupnosti predstavili rezultate z razstavo. Za konec šolskega leta bomo pripravili zaključno prireditev, na kateri bomo prikazali izsledke celoletnega raziskovanja.
pogled

Zgodovinska zanka

Zgodovinska zanka je interaktivni sprehod skozi preteklost mesta Velenje. Projekt združuje tri različna zgodovinska obdobja Velenja, ki jih predstavljajo grad Velenje, Vila Bianca in Titov trg. Glavni namen projekta je udeležence (zlasti mlade) poučiti o značilnostih določenih časovnih obdobij. Vodnica sprehoda bo udeležence povabila k aktivnemu sodelovanju pri nalogah, ki so tipične za posamezno zgodovinsko obdobje. S sodelovanjem pri reševanju nalog udeleženci pridobijo »vstopnico« za naslednjo točko, zgodbo in zgodovinsko obdobje.
© 2024 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE